Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane

Každý žiadateľ o zbrojný preukaz je povinný absolvovať vyšetrenie klinickým psychológom. Vyplýva to z novely zákona o zbraniach a strelive, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vyšetrenie je povinné aj pri vydaní nového zbrojného preukazu - pre držiteľa skupiny A alebo C, ktorý ho má vydaný na výkon zamestnania (napr. príslušníci SBS, ktorí používajú zbrane). Platnosť zbrojného preukazu sa nemení, naďalej bude platiť 10 rokov. Samočinné zbrane sa budú môcť na základe výnimky naďalej držať na zberateľské účely. Samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (samopal) bude možné držať a nadobúdať aj na športové alebo zberateľské účely - tak, ako je to v súčasnosti. Držitelia týchto zbraní však budú musieť každých 10 rokov absolvovať psychotesty.

Žiadateľ a držiteľ zbrojného preukazu preukáže posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť dokladom totožnosti; ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad. 

Posudzujeme psychickú spôsobilosť (psychotesty):

 • držiteľa zbrojného pasu
 • žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť: 

 • občiansky preukaz
 • zbrojný preukaz, keď ste držiteľom zbrojného preukazu
 • čestné vyhlásenie žiadateľa resp. držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (príloha č. 5 vyhl. 229/2011).
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie od všeobecného lekára (tlačivo)
 • okuliare, ak potrebujete

Psychologické vyšetrenie zahŕňa: 

 • vyplnenie čestného vyhlásenia - žiadateľom resp. držiteľom, keď ho nepriniesol so sebou
 • vyplnenie súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
  • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť v záťaži, reakčná pohotovosť, optický postreh, senzomotorická reaktivita a koordinácia)
  • vyšetrenie intelektovej úrovne
 • vyšetrenie osobnostnostných predpokladov (rizikové faktory v profile osobnosti, kontraindikácie podľa prílohy č. 4 vyhlášky 229/2011 Z.z.)
 • anamnestické údaje, osobná, rodinná, sociálna a zdravotná (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, poruchy a choroby)
 • vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, pozorovania, anamnestických dát, zohľadnenie údajov vo výpise zo zdravotnej dokumentácie, zistenie resp. vylúčenie kontraindikácií psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4 vyhlášky 229/2011 Z.z.
 • rozhovor so žiadateľom o výsledkoch vyšetrenia
 • vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti - posudzujúcim klinickým psychológom

Dĺžka psychologického vyšetrenia závisí od tempa posudzovanej osoby, cca 2 hodiny.